KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Telepathische gedachteoverdracht

Het is heel normaal dat de essentie van de gedachten van de ene mens in zekere zin over kunnen gaan naar één of meerdere andere mensen. Namelijk bijvoorbeeld door middel van het uitspreken van de gedachten; door middel van schriftelijke vastlegging van de gedachten; door middel van uitbeelding van de gedachten, of door middel van de gelaatsuitdrukking c.q. de lichaamshouding van mensen.

Telepathie is daarentegen de overdracht van gedachten en gevoelens tussen verschillende mensen die niet noodzakelijkerwijs in elkaars nabijheid zijn en zonder dat gebruik wordt gemaakt van de normale vormen van communicatie. Het feitelijke bestaan van telepathie is zeer zeker kwestieus, hoewel het van de andere kant ook plausibel is. Het voorvóelen bijvoorbeeld, van een bepaalde persoon, dat iemand uit zijn eigen nabije omgeving heel spoedig zal gaan sterven, ofwel kort geleden is gestorven, zonder dat men daar op andere wijze weet van heeft, is een ervaring van mensen die niet eens erg zeldzaam wordt gerapporteerd.

Dit telepathisch weten van een dergelijk ingrijpend voorval zal dan voor degene die hiermee wordt geconfronteerd, een aparte ervaring zijn. Een ervaring die de scherpe kantjes beslist zal afnemen van de akelige boodschap zelf, welke later op normale wijze wordt vernomen. Maar het vraagstuk over het hoe en waarom van die vermeende telepathische ervaring zal die persoon dan lange tijd bezig kunnen houden. "Want hoe werkt dat dan?", zal hij ongetwijfeld gaan denken. "En heb ik dat wel werkelijk van tevoren geweten? Of is het een gedachte geweest die ik niet werkelijk van tevoren heb gehad, maar die ik in mijn herinnering in de tijd naar voren heb verplaatst"?

Bij zogenaamde spiritische seances doet zich somtijds de merkwaardige ervaring voor dat men als individueel persoon duidelijk invloed op de gedachten van andere aanzittenden lijkt te hebben. Als er bij oefeningen met het ouija-bord een eerste letter doorkomt van een naam van een overleden persoon, zal men al gauw gaan denken aan de overleden persoon die men goed heeft gekend en waarvan de naam juist met die letter begon. Als daarna ook de volgende letters van de naam van die overleden persoon in de juiste volgorde worden aangewezen, zal dat in die setting de gedachte doen opkomen dat men werkelijk met 'de geest' van die overleden persoon contact heeft. In de wetenschap is die oplossing van dit verschijnsel echter veel te kort door de bocht. Want wetenschappers zullen er dan op wijzen dat men juist met voorrang voor de gemakkelijkste oplossing van een probleem moet kan kiezen. De gemakkelijkste oplossing van dit probleem is beslist niet de hypothese dat men met een vreemde entiteit contact heeft, maar dat men een demonstratie van telepathie tussen de aanzittenden van de seance krijgt voorgeschoteld. En ja, als telepathie tussen mensen werkelijk een reëel verschijnsel is, dan zou dat onder dergelijk omstandigheden naar voren dienen te gaan komen. Immers de aanzittenden van de seance zullen in die spooky constellatie wel in hoge mate beïnvloedbaar moéten zijn voor andermans gedachteoverdracht.

"Of is het bestaan van tijd soms kwestieus?", zal hij bijna als vanzelf gaan denken. "Is de ervaring van het bestaan van tijdsverloop soms iets wat uniek is voor de mens, maar welke in feite de nodige bewijsbare fysische werkelijkheid ontbeert?" Als dat laatste immers het geval is, is er totaal niets vreemd aan het voorvóelen van bepaalde gebeurtenissen. Door de ontdekkingen van de fysicus Einstein is in de wetenschap het denkbeeld betreffende het absolute bestaan van tijd met grote overtuiging in twijfel getrokken. En het idee dat de gedachte aan een bepaalde belevenis die men meemaakt, op een anders zo onverklaarbaar eerder tijdstip kan zijn opgekomen, is sinds de ontdekkingen van Einstein wetenschappelijk niet meer vreemd.

De verklaring voor het zo mysterieuze, vermeende bestaan van telepathie lijkt overigens niet te zijn gelegen in het vreemde fenomeen "tijd". De gedachten onttrekken zich aan de zo overbekende wet van Einstein. De wet namelijk die hij in het begin van de twintigste eeuw heeft geformuleerd. En die hij met de volgende merkwaardige formule wordt weergegeven: "E=MC2". De gedachten onttrekken zich hieraan vanwege het feit dat zij geen massa hebben. En zij daarom dus ook niet onderhevig kunnen zijn aan de invloed van de gravitatiekracht. Dit geldt eveneens voor de software in een computer. En de software in het geleidingsssysteem van een raket, welke met zeer hoge snelheid op reis gaat door de ruimte, is bijvoorbeeld ook niet onderhevig aan de invloed van de gravitatiekracht.

Als men naast de wetenswaardigheden over telepathie ook iets meer te weten wil komen over empathie, zou men op de voorgaande link kunnen gaan klikken. Het lijkt er namelijk op dat met die kennis over empathie de magie ten aanzien van het verschijnsel telepathie in ieder geval voor een deel wegvalt.