KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Problemen en oplossingen

Een zeer opvallend adagium betreffende de problemen en de oplossingen die ervoor die problemen bestaan, luidt: "er bestaan in totaliteit altijd veel meer oplossingen dan problemen". Dit is in feite logica van de bovenste plank. Aan deze waarheid kan niet met enige rede worden getwijfeld. Ze is dan ook onmiskenbaar juist! En ze getuigt van een zeer reële en optimistische mindset bij degene die ze bezigt.

Maar het bezigen van dit adagium wil niet zeggen dat men er van overtuigd is dat er voor álle problemen wel een oplossing zou bestaan. Want dat is een assumptie die juist niét juist is. Het meest op de voorgrond tredende probleem waarvoor geen enkele oplossing bestaat, is namelijk het probleem van het bestaan van "de dood". Voor een gering aantal andere problemen zal mogelijk slechts één enkele oplossing kunnen worden gevonden. Wat dat betreft moet men vooral aan wiskundige problemen denken. Maar voor heel veel andere problemen zal duidelijk meer dan één enkele oplossing bestaan. Bijvoorbeeld het probleem wat men zou kunnen hebben met een gebrek aan het benodigde geld. Het is duidelijk dat er wat dat probleem betreft, met enige creativiteit, al gauw meer dan één enkele oplossing kan worden gevonden.

Omdat er dus voor heel veel problemen meer dan één enkele oplossing kan worden gevonden, bestaan er in totaliteit altijd veel meer oplossingen dan er ooit aan problemen zullen kunnen bestaan. Het adagium betreffende het bestaan van problemen en van de andere kant het bestaan van oplossingen moet dan ook onmiskenbaar juist zijn.

Hoewel er dus vaak verschillende oplossingen voor een probleem bestaan, wil dat nog niet zeggen dat men die oplossingen altijd even gemakkelijk zal kunnen gaan vinden. Het blijkt dat mensen bij het vinden van oplossingen voor een probleem namelijk al gauw in één enkele mogelijke oplossing voor dat probleem blijven hangen. Of dat zij zelfs geen enkele oplossing voor dat probleem voor ogen zien. Als dat het geval is en als dat gegeven een probleem voor hen is, moeten zij wel bedenken dat ook voor dat probleem, na uitvoerige beschouwing, toch altijd wel oplossingen aanwezig zullen zijn. "Maar hoe kan men bereiken dat men dergelijke oplossingen überhaupt voor ogen krijgt?", zult u mogelijkerwijs gaan vragen.

Als antwoord kan daarop het volgende merkwaardige verschijnsel naar voren worden gehaald: als mensen zich uitvoerig in een bepaald probleem zijn gaan verdiepen en zij de oplossing voor dat probleem maar steeds niet kunnen vinden, dan komt die oplossing voor dat probleem onder zeer bepaalde omstandigheden doorgaans als vanzelf in de gedachten van hen bovendrijven. Die omstandigheden hebben te maken met een toestand van diepe geestelijke ontspanning. "Voor het vinden van een oplossing van een probleem, moet men het probleem een tijdlang loslaten", zoals wel wordt geproclameerd. En dat klopt zondermeer! Hoe gek dat misschien wel klinkt. Als men op zekere dag diepgaand over de oplossing voor een bepaald probleem heeft nagedacht en men deze maar niet heeft kunnen vinden, blijkt men die oplossing bijvoorbeeld na het ontwaken uit de slaap ineens wel voor ogen te zien.

In plaats van de mogelijkheid om het probleem een tijdlang te laten rusten door te gaan slapen, zou men dat ook kunnen doen door een tijdlang te gaan mediteren, of door zich bijvoorbeeld door middel van hypnose tot volledige lichamelijke en geestelijke ontspanning te laten brengen. En als die techniek voor de betreffende persoon niet meteen voorhanden is, dan is het handig te weten dat ook het doen van het een of andere weinig aandacht eisende karweitje, of het beoefenen van de een of andere, weinig aandacht vergende sport tot hetzelfde resultaat zou kunnen gaan leiden.

Het feit dat men op deze opzienbarende wijze tot de meest verhelderende oplossingen kan komen, lijkt de gedachte te ondersteunen dat er ergens in de buitengewone uitgestrektheid van het universum een energieveld zou bestaan waarin de kennis en de gezamenlijke gedachten van mensen liggen opgeslagen. Deze gedachte is misschien wel van alle tijden en ze wordt misschien niet altijd even au sérieux genomen, maar door de huidige ontwikkelingen in de informatietechnologie komt dat gedachtenbeeld ineens weer versterkt naar voren. In de informatietechnologie wordt immers ook reeds een bijna extravagante hoeveel data door middel van de zeer complexe infrastructuur van "de cloud" opgeslagen. Toch is er voorlopig niets wat dat gedachtenbeeld ook maar in de verste verte zou kunnen ondersteunen.

Maar goed! De vragen "hoe het werkt en waarom het werkt", zijn voor het vinden van een oplossing voor het een of andere moeilijke probleem niet direct aan de orde. Als men maar weet dat men op deze miraculeuze wijze mogelijk in staat is om een dergelijk vraagstuk op te lossen. Een ieder die zich evenwel toch nog zou afvragen of dit wel werkelijk werkt, zou zich eens kunnen gaan bezig houden met het oplossen van een kruiswoordpuzzel. Mocht men daarbij een laatste woord niet kunnen vinden, dan zou men daar eens een nachtje over moeten gaan slapen. Grote kans dat dat woord dan na het ontwaken ineens in het eigen bewustzijn is komen bovendrijven. Ook in de wetenschap zijn vele voorbeelden van gevallen beschreven waarin op deze wijze tot verhelderende inzichten werd gekomen.