KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Geloofsinfluentie

Mensen zullen over het algemeen niet gauw geneigd zijn om een eenmaal ingenomen standpunt te wijzigen. Dit geldt in nog sterkere mate voor zaken waar mensen op zeker moment diep van overtuigd zijn. En dit geldt in nog veel sterkere mate voor zaken waar veel andere mensen samen met hen van overtuigd zijn. Het besef dat veel meer mensen dezelfde overtuiging zijn toegedaan, geeft mensen over het algemeen een gevoel van zekerheid. Dat is dan ook de reden dat mensen binnen bepaalde geloofsgemeenschappen geneigd zijn er naar te streven dat ook anderen hun eigen standpunt gaan innemen, ofwel hun eigen overtuiging overnemen. Als die overtuiging ook nog eens een oplossing behelst voor een niet te bevatten menselijk probleem, is de kans dat deze overtuiging onder de mensen wortel schiet des te groter.

Een niet te bevatten menselijk probleem is zondermeer het probleem van de eindigheid van het persoonlijk voortbestaan van ons als mensen. De dood beangstigt ons als mensen zeer. En dan niet zozeer alleen "het dood gaan", maar juist "het dood zijn". Als sommige mensen binnen een bepaalde geloofsgemeenschap de overtuiging hebben dat er de een of andere oplossing voor dit probleem is, spreekt dat andere mensen bijzonder aan. Andere mensen zullen des te gemakkelijker in die oplossing gaan geloven als dus veel andere mensen dat ook doen. Het aantal mensen wat in die oplossing zegt te geloven, is nogal cruciaal voor het overnemen van het geloof in die bepaalde oplossing. Vandaar dat juist mensen die in die bepaalde oplossing voor dat niet te bevatten probleem geloven, zo sterk de behoefte hebben om steeds weer meer mensen van hun geloof te overtuigen.

Maar de grote vraag voor die mensen is, hoe men andere mensen daartoe het best over de streep kan trekken. "Hoe krijgt men het voorelkaar dat die andere mensen in die ideeën gaan geloven. Hoe krijgt men het voor elkaar dat mensen hun eigen ideeën los gaan laten. Onder welke omstandigheden lukt dat het best", zou men zich af kunnen vragen. Het beïnvloedingsproces waardoor mensen geneigd zullen zijn een geheel andere geloofsovertuiging te gaan aannemen, blijkt onder bepaalde, zeer specifieke, omstandigheden efficiënt te kunnen lukken. In de loop van de geschiedenis van de mensen op aarde, is het al zeer vaak gelukt om mensen wat dat betreft van overtuiging te doen veranderen. Ofwel om mensen een geheel andere overtuiging eigen te doen maken. "Maar wat is de grote truc om dat voor elkaar te doen krijgen?", zal men zich kunnen gaan afvragen. "Hoe zou men dat toch warempel voor elkaar kunnen krijgen?"

Het binnenhalen van mensen in sektes, ofwel in geloofsgemeenschappen, zal onder bepaalde omstandigheden goed kunnen lukken. Die omstandigheden doen zich voor wanneer men van het benaderen van de betreffende mensen voor hen een "blijde gebeurtenis" maakt. Door die mensen enkele dagen lang bijzonder liefdevol en positief te benaderen, zal als vanzelf hun natuurlijke verzet tegen andersoortige overtuigingen, dan die welke zijzelf aanhangen, gaan breken.

Het binnenhalen van mensen in dergelijke gemeenschappen, zal op de lange duur voor die betreffende mensen echter negatief uit kunnen pakken. Omdat zij dan na verloop van tijd allicht achter de ware aard van die gemeenschappen zullen komen. Een dergelijke beïnvloeding van vaak argeloze mensen zou in feite dan ook moeten worden tegen gegaan. Als maar eenmaal zeer goed bekend is geworden dat mensen met dit soort praktijken diepgaand zijn te beïnvloeden, is het gelukkig ook veel gemakkelijker om het toepassen van dergelijke methoden in bepaalde geloofsgemeenschappen te herkennen. En vervolgens te bestrijden!

Ditzelfde werkingsprincipe van beïnvloeding van mensen, door een onafgebroken positieve en liefdevolle benadering, kan echter ook heel goed in positieve zin ter behandeling van diepgaande psychische problemen worden aangewend. Bijvoorbeeld bij het bestrijden van de idee-fixe waar mensen met anorexia nervosa mee zijn behept. Door deze mensen (deze patiënten) aldus te behandelen, zou men deze mensen van hun probleem kunnen verlossen. En dat is uitermate belangrijk, omdat deze patiënten zouden kunnen overlijden als gevolg van hun idee-fixe. Anorexia nervosa is immers een ziekte die, door te weinig voedselinname, tot de dood kan leiden. Het beïnvloeden met deze methode van de pscyche van deze mensen, is in dat geval zonder twijfel van menslievende aard.

PS: Voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt men vaak eeneiige tweelingen. Dit in de veronderstelling dat de individuen van dergelijke eeneiige tweelingen erfelijk identiek zijn. Maar dat is in feite niet waar. Er bestaan wel degelijk erfelijke verschillen tussen de individuen van dergelijke eeneiige tweelingen. Alhoewel die kort na de geboorte nog wel uiterst klein zijn. Lange tijd waren die verschillen niet goed te verklaren, maar door de huidige kennis op het gebied van de epigenetica, zijn de erfelijke verschillen tussen de individuen van eeneiige meerlingen beter te verklaren. Voor informatie daarover klikt men op deze link.